Szkoła Podstawowa

PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W AMERYCE

Jesteś tutaj

Szukaj

Harmonogram prac

Szkoła Promująca Zdrowie

HARMONOGRAM PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM W AMERYCE

W 2017 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dot. Starań o przyjęcie naszej szkoły do sieci „Szkół Promujących Zdrowie”

Szkoła Podstawowa jest nowoczesną placówką przystosowaną do nauczania osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dydaktyczne są przestronne oraz funkcjonalne. Nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania promujące zdrowie.Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania oraz szkolnego programu profilaktyki. Edukacja zdrowotna jest realizowana we wszystkich poziomach. Społeczność szkolna chętnie uczestniczy w różnorodnych programach oraz projektach o tematyce prozdrowotnej, promującej zdrowy styl życia.Działania podejmowane przez naszą placówkę łączą się z ideą Szkół Promujących Zdrowie, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu „Szkoły Promującej Zdrowie” Chcieliśmy szkoły przyjaznej wszechstronnemu rozwojowi ucznia - bezpiecznej i promującej zdrowy styl życia.Pierwszym krokiem było dokonanie diagnozy potrzeb i wybranie spośród nich najbardziej ważnych. Na podstawie zebranych informacji i ich analizy określiliśmy cele, które zgodnie z założeniami Europejskiej Szkoły Promującej Zdrowie, mają za zadanie propagowanie zdrowego i bezpiecznego trybu życia całej społeczności szkolnej tj. pracowników, uczniów i rodziców. 28.09.2017r. nasza szkoła otrzymała akt przynależności do Szkół Promujących Zdrowie. Zespół ds. promocji Zdrowia Szkoły Promującej Zdrowie został powołany przez Radę Pedagogiczną w dniu 29.09.2017r. Zespół ds. promocji zdrowia: - szkolny koordynator: Ilona Rybska - zastępca koordynatora: Anna Krasowska - nauczyciele, pedagodzy specjalni: Agnieszka Przybyłek, Jagoda Lubowiecka, Jacek Ciesielski, Henryk Domian- nauczyciel dyplomowany Jagoda Lubowiecka - kierownik zespołu pozalekcyjnego, sekretarz: Anna PolkowskaZespół promocji zdrowia w naszej szkole wspiera działania koordynatora. Priorytet: Wzmacnianie i wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości. Wdrażanie uczniów do podejmowania inicjatyw na rzecz zdrowia. Cel główny: Przygotowanie młodego niepełnosprawnego człowieka do samodzielnego funkcjonowania w każdej dziedzinie życia społecznego. Wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspokojenie potrzeby samorealizacji dziecka m.in. poprzez:

- pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia

- stwarzanie możliwości własnych możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych

- podnoszenie poziomu samoakceptacji

- rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji

- uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązaniem kontaktów rówieśniczych

- zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie

- wdrożenie w proces twórczy prac i przedmiotów praktycznych, potrzebnych i estetycznych

- rozwijanie sprawności manualnej

- aktywizacja poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką

- kształtowanie umiejętności mówienia o swoich uczuciach

- ułatwienie akceptacji siebie i swojej choroby

- pomoc w adaptowaniu się do warunków życia poza domem rodzinnym

Lp.

Zadania

Miesiąc

Osoby odpowiedzialne

1

Przekazanie informacji o zadaniach programu organom szkoły:

- radzie pedagogicznej

- uczniów

- rodziców

Cały rok

Zespól ds. promocji zdrowia

2.

Działania prozdrowotne realizowane w szkole

Cały rok

Praca ciągła

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

Szkolny Zespól ds. Promocji Zdrowia

3.

Działania sprzyjające dobremu samopoczuciu dzieci, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców. Program terapeutyczny „Szczęśliwy Świat Tworzenia – terapia przez sztukę”

Cały rok

Praca ciągła